عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی ...