زینب سلیمانی: داستان کربلا دوباره تکرار شد. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج اردبیل.