تصاویری دیده نشده از آخرین حضور سردار سلیمانی در دفتر کارش سه روز قبل از شهادت، این تصاویر فوق العاده است، حتی عادی ترین لحظات زندگی این مرد بزرگ هم درس آموزه خصوصا اعتقاد عجیب به شهدا.