کلیپ کوتاه از سخنان زینب سلیمانی، دختر حاج قاسم در مراسم نماز و تشیع پیگر ایشان.