تکفیری و وهابی و داعش شده همسدت، اینها همه سر شیطان بزرگ است، تا روح خدا در دل این خاک دمیده دشمن به خودش یک شب ارام ندیده