در قسمت ماقبل آخر سریال آقازاده اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد، از توبه نیما تا مرگ آقازاده این سریال.