در برنامه هجر حبیب یکی از سران اقلیم کردستان از حمایت ها ایران از کرد در برابر نسل کشی صدام و داعش  و نقش موثر سردار دلها حاج قاسم سلیمانی می گوید.