محبوبیت و ترس از اتفاق های بعدی همیشه عاملی سنگین برای عدم صدور فرمان ترور حاج قاسم بود اما در داخل چه گذشت که ترامپ متوهم این فرمان را صادر کرد؟