خیلی ساده می تونید نقاشی های فوق العاده و سه بعدی درست کنید کافی با تکنیک قعر و خط انداختن روی کاغذ آشنا باشید