می سازیم فردا رو ما با تلاش و با حال خوبی که با تو با منه، روزهای خوبی داره میاد ازهمون روزها که خیلی روشنه... کلیپ ترانه عموپورنگ برای سپاسگزاری از زحمات کادر درمان