با صدای حسن رنجبری، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج هرمزگان