والله والله والله از شئون عاقبت بخیری این است... تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج قزوین .