فیلم کامل رجزخوانی کودک خوزستانی برای آمریکا در مراسم سردار سلیمانی؛ قاسم سلیمانی رو همه ما دوست داشتیم، داعش رو نابود کرد ... دنیا بداند اگر چه قاسم سلیمانی را از ما گرفتند اما کودکان این سرزمین قاسم سلیمانی فردای امام خامنه ای هستند، من قاسم سلیمانی ام.