‌ ‌ مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد. در این قسمت به بحث شنیع تجاوز جنسی و جزیره عیاشی برای ثروتمندان ایالات متحده و تجاوزهای مکرر به اپراگیل وینفری پرده بر می دارد.