بمیرم چی باید بگم از غم سیلی و تازیونه، نزن بی حیا مادرم فاطمه نیمه جونه، واویلا بمیرم که زخم دل حیدرت بی حسابه، سلام علی دیگه تو کوچه ها بی جوابه واویلا، تو کوچه یه جوری زدن اون غلافو به بازوی مادر، که دستش جدا شد دیگه از دستای حیدر وای مادر، بمیرم دوباره علی مونده و خنده تلخ مردم، زمین خورده تو کوچه مادر برا بار چندم... روضه خوانی محمد حسین پویانفر برای فاطمیه