می گفت دلتنگی تنها چیزیه که انسان در مقابلش چیزی نیست، کلیپ دلتنگی مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ