کلیپ آموزش نشانه اُ که در آن خانم سادات حسینی برای نوآموزان اول ابتدایی تدریس می کنند.