نماهایی از برخورد ترن ها و قطارها در برف حتی مناطقی که ارتفاع برف به چندین متر می رسد