ویئویی فوق العاده درباره مسیر و مکتب حاج قاسم سلیمانی به عهد سرخ