بعد از عادی سازی ننگین حاکمان ترسوی اماراتی گرادشگران صهیونیست پس از ورود به هتل های امارات اجناس داخل آنجا را می دزدند.