یک کلیپ درجه یک از تکینک حلقه کردن رشته در بافتنی دو میل