شاید اگر بجای گوش دادن به نظریه های روانشاسی صحبت های از ته دل متاهلین رو بشنویم بیشتر درس بگیریم، حواسمون به اصل گذشت و مدارا کردن در زندگی باشه.