عوض شدن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پدیده های شومی رو رغم می زنند که اول غول بزرگ ازدواجه و تهدیه بنیان خانواده، این کلیپ خیلی ساده این درد رو بیان می کنه...