قسمت 40 از کارتون شکرستان که بعلت ویروس مدارس تعطیل می شود اما فعالیت های بچه نخیر