برنامه خدا چه آفریده پخش شده از شبکه ی پویا هر قسمت به معرفی حیوانات و دنیای اطراف ما می پردازد و این قسمت یک خاک خوب.