ایرانی ها اگر بخواهند کاری انجام بدهند حتما این کار را می کنند قدرت حملات سایبری آنها از دو بمب هسته ای برای صنایع برق کل امریکا خطرناکتر است؛ ارزکنایر مدیر سابق امنیت سایبری رژیم صهیونیستی.