پوتین: اگر در کشور بزرگی مثل روسیه برای راه اندازی یک کارخانه نیاز به حضور پوتین باشد یعنی که توی دردسر بزرگی افتاده است.