روایت زینب سلیمانی از پدر شهیدش: اگر در کشور ضعف و کم کاری وجود دارد گردن من مسئول است؛ خاطره شنیدنی دختر سردار سلیمانی در هواپیما و خانمی که نسبت به مسئولین کشور اعتراض داشت.