گزارش دیدنی آمنه سادات ذبیح پور از تناقض هایی که 42 سال ادامه دارد و باطل السحر آن همانند نهم دی، بصیرت است.