حال دل می‌پرسم با زبان بی زبانی به یاد سردار آسمانی فرمانده شهید حاج  قاسم سلیمانی با نوای حاج آقای قاسمیان.