برنامه خدا چه آفریده پخش شده از شبکه ی پویا هر قسمت به معرفی حیوانات و دنیای اطراف ما می پردازد و این قسمت معرفی سنگ های ارزشمند و خانه بزکوهی.