دو کارتون جذاب و دوست داشتنی برای بچه ها و بزرگترها، اولی کارتون حاتم طایی و دستور قتل وی و دومی کارتون دشمن دانا و نادان