خیلی خوبه که خود بچه ها خودشون با ابزار ایمن همه مراحل کاردستی را انجام دهند تا در دست ورزی مهارت کسب کنند این کلیپ ساخت کاردستی قایق با کاغذ رنگی توسط یک کوچولوی زرنگ