کارتون بیشه مثل ها انیمیشنی جذاب برای کودکان که در هر قسمت به بیان یک ضرب المثل می پردازد؛ این قسمت: معرفی ضرب المثل به مالت نناز که به یک شب بنده