در ایام کرونایی بیشتر و مفیدتر کنار خانواده مون باشیم کلیپ بازی ضربدر دایره خیلی ساده و صمیمی و با نشاط، از سری بازی های برنامه با هم بازی