ما در این عالم تنهای تنهاییم هیچ کس با ما نیست جز او، او هست و با ما هست، معیت حضور او جدای از هر حضوری است؛ کلیپ شراب حضور از استاد حسین الهی قمشه ای