کلیپ استوری می روی زهرای من فاتح خیبر ز در واکردن عاجز می شود، اما بدان که بعد از تو ...