مگیر از سرم سایه ی چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم با نوای محمد حسین پویانفر