سلام فاطمیه سلام ماه ماتم، سلام اشک و گریه، سلام ناله و غم، سلام ای سیاهی سلام ای کتبیه، سلام بزم روضه سلام نوحه و درد با نوای کربلایی مهدی رعنایی