کلیپ چادرت را بتکان روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر توست با نوای محمد حسین پویانفر مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ