پاشو اینجوری منو نده عذاب کلمینی... با نوای مهدی رسولی مداح اهل بیت مناسب برای وضعیت واتساپ