با بعضی از آدمها دنیا زیباتر میشه، هرموقع سراغشون رو بگیری هستند و با اونها سرشار از خودت میشی