تنظیم استودیویی چادرت را بتکان روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر توست، ای مادر ای مادر ای مادر، من از خاک پای تو سر برندارم، مگر لحظه ای که دگر سر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم... با مداحی محمد حسین پویانفر