با داوطلبان تست انسانی واکسن کرونا آشنا بشید، از فرزند شهید همت تا خبرنگار و روحانیِ جانباز