شعر عربی حماسه بسیار زیبا که توسط شاعر عرب خوانده می شود به نام قاسم فقط از آن ایران نیست در ثنای رشادت های حاج قاسم سلیمانی