چشم عشاق تو نازم که دو زمزم دارد، هر کجا ملک خدا هست حسینیه توست، نه محرم نه صفر بلکه همه سال، کعبه جامه محرم دارد... مداحی شور سید مجید بنی فاطمه در سال 1441 قمری