من این دل وابستم که رفتی و نشکستم ولی رو خودم همه درا رو بستم/ ندادی از دستم نباشی بازم هستم گلایه ندارم من فقط خستم