درخواست کودکانه به همه زبان ها برای بیرون نرفتن از خانه در ایام کرونا