تقدیم به تمامی عزیزان پر تلاش خط مقدم کرونا که خالصانه به پیکار با این ویروس منحوس پرداخته اند... اجرا: گروه سرود مصباح