یا زینبت یا زینب قدمون مبارک، قرمان کربلا مولودن مبارک. مولودی شاد ترکی ویژه استفاده در استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با نوای